donderdag 17 mei 2018

NND Release: Day 4

Welcome at our last release day from Newton’s Nook Design.  This blogpost is acctually split in two, because we have two new sets today and I have a ton cards to show!             * Welkom op onze laatste releasedag van Newton's Nook Design. Deze blogpost is in tweeën gesplitst, want we hebben vandaag twee nieuwe sets en ik heb een hoop kaartjes om te tonen!The first part of this post focus on the “Newton Loves Boxes” stamp and coordinating dies.             * Het eerste deel van deze post concentreert zich op de "Newton Loves Boxes" stempel en coördinerende snijmall set.

This stamp set couldn’t come earlier; A lot of the design team members are moving, including me. Yesterday my boyfriend and I got the key to our new home (YAY). It’s the first time we buy a house, so it’s a pretty big deal for us. We both want to introduce ourselves to the new neigthbours with a card and some information.             * Deze stempel set kon niet eerder komen; veel van de leden van het ontwerpteam gaan verhuizen, inclusief mezelf. Gisteren kregen mijn vriend en ik de sleutel voor ons nieuwe huis (YAY). Het is de eerste keer dat we allebei een huis hebben gekocht, dus het is een vrij grote spektakel voor ons. We willen ons beiden voorstellen aan de buren met een kaartje.


The background is made on an embossed background in a pretty scalloped frame from the new “Framework” die set. Each time I used a stencil with embossing paste, distress ink and a "Land Border" die as background (see below for a more detailed supplies list).             * De achtergrond is gemaakt met reliëf in een mooi geschulpte frame van de nieuwe "Framework"stans. Telkens gebruikte ik een stencil met embossing paste, distress inkt en een "Land Border" snijmall voor de achtergrond (zie hieronder voor een meer gedetailleerde benodigdhedenlijst).


For each card there is a different cat with a box image. Although the sentiments are just awesome I just use the same text over and over again.             * Voor elke kaart is er een andere kat met een doos. Hoewel de tekstjes geweldig zijn, gebruikte ik steeds dezelfde stempel.


 The second part of this blogpost is all about this fabulous donut stamp set;  “Newton Donut”.             * Het tweede deel van deze blogpost gaat helemaal over deze fantastische donutstempelset; "Newton Donut".

I love this stamp set so much! Newton in a donut can it even be cuter? Below you have a better view on this set:             * Ik hou zo veel van deze stempel set! Newton in een donut; kan het nog leuker zijn? Hieronder heb je een beter zicht op deze set:
On this card I used the “Frames & flags” die set as base for my card. The background was created with white embossing powder and oxide inks. As the rest of todays images, I colored them with my Copic Markers. Glossy accents and white “Nuvo Crystal Drops” where used for the topping from the donut. The shine really makes the donut so yummy!!             * Hier gebruikte ik de "Frames & Flags" die de basis van mijn kaart zijn. De achtergrond is gemaakt met witte embossingpoeder en oxide-inkten. Zoals de rest van de kaartjes werden de afbeeldingen vandaag ingekleurd met mijn Copic Markers. Glossy accents en witte "Nuvo Crystal Drops" werden gebruikt voor de topping van de donut. De glans zorgt ervoor dat de donut er echt zo lekker uitziet!!


The finishing touch on this card is an action wobbler.             * De finishing touch op deze kaart is een action-wobbler.


Thank you so much for all of the excitement and kind words written down in your comments, it really puts a big smile on my face!             * Heel erg bedankt voor alle opwindende en vriendelijke woorden die jullie in de berichtjes schreven, het geeft echt een grote glimlach op mijn gezicht!


Would you like to win one of these Stamp Sets? This stamp set will be given away to ONE lucky winner! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thursday May 17th at 9pm EST to comment -- winners will be announced on the blog post on Friday, May18th.                * Wil je één van deze stempel sets winnen? Deze stempel set wordt weggegeven aan ÉÉN gelukkige winnaar! Je kan als volgt winnen: reageer op de NND blog en Design Team-blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle berichten die jullie schreven. Zorg ervoor dat je alle blogs bekijkt en een berichtje neerschrijft om kans te hebben. Je weet niet welke blog is gekozen van deze hop, dus hoe meer je neerschrijft, hoe beter je kansen om te winnen! Je hebt tot vrijdag 18 mei 3 uur 's nachts (Belgische tijdzone) om je berichtjes neer te schrijven - de winnaars worden op vrijdag 18 mei bekend gemaakt op de NND blogpost. 
           
Check out all the awesome Design Team Blogs below to enter:                 * Bekijk de leuke werkjes op alle Design Team blogs hieronder, om mee te doen:

Newton's Nook Designs  Amanda HollyEllen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Naki  |  Maria  |  Jennifer  |  Tatiana


http://www.newtonsnookdesigns.com/newtons-antics/ http://www.newtonsnookdesigns.com/newtons-antics-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/land-borders-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/frames-flags-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/starfield-stencil/ http://www.newtonsnookdesigns.com/tumbling-hearts-stencil/ http://www.newtonsnookdesigns.com/cloudy-sky-stencil/
  
  http://www.simonsaysstampblog.com/wednesdaychallenge/simon-says-anything-goes-49/    http://www.simonsaysstampblog.com/mondaychallenge/?p=11582

woensdag 16 mei 2018

NND Release: Day 3


The Newton’s Nook Design release week continues… Our showcase from today is a super sweet father’s day stamp set.             * De Newton Nook Design release week gaat verder... Ons pronkstuk van vandaag is een super lieve vaderdag stempel set.


As the stamp set suggest the name of this set is “Papa Bear”.             Zoals de stempel set suggereert, is de naam van deze set "Papa Bear".
As each day you can win a stamp set. Just read completely till the end of this post to know how.             * Zoals elke dag kun je een stempel set winnen. Lees de volledig tot het einde van dit bericht om te weten hoe.


I created a scene on top of the new “Frames” die. The background was made with distress ink (“Black Soot”, “Faded Jeans” and “Salty Ocean”) and silver embossing mousse. The "Essential Alphabet" die set from last month was perfect to start the sentence from the “Papa Bear” stamp. The hearts connects all items from the card.            * Ik heb een scène gemaakt bovenop de nieuwe "Frames" snijmal. De achtergrond is gemaakt met distress-inkt ("Black Soot", "Faded Jeans" en "Salty Ocean") en zilveren embossing-mousse. De "Essential Alfabet" stans set van vorige maand was perfect om de zin van de "Papa Bear" stempel te beginnen. De harten verbinden vervolgens alle items van de kaart.

Of course I also wanted a matching envelope.             * Natuurlijk wilde ik een bijpassende envelop.


Would you like to win the “Papa Bear” Stamp Set? This stamp set will be given away to ONE lucky winner! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thursday May 17th at 9pm EST to comment -- winners will be announced on the blog post on Friday, May18th.                * Wil je de "Papa Bear” stempel set winnen? Deze stempel set wordt weggegeven aan ÉÉN gelukkige winnaar! Je kan als volgt winnen: reageer op de NND blog en Design Team-blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle berichten die jullie schreven. Zorg ervoor dat je alle blogs bekijkt en een berichtje neerschrijft om kans te hebben. Je weet niet welke blog is gekozen van deze hop, dus hoe meer je neerschrijft, hoe beter je kansen om te winnen! Je hebt tot vrijdag 18 mei 3 uur 's nachts (Belgische tijdzone) om je berichtjes neer te schrijven - de winnaars worden op vrijdag 18 mei bekend gemaakt op de NND blogpost. 
           
Check out all the awesome Design Team Blogs below to enter:                 * Bekijk de leuke werkjes op alle Design Team blogs hieronder, om mee te doen:
Newton's Nook Designs  Amanda HollyEllen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Naki  |  Maria  |  Jennifer  |  Tatiana
http://www.newtonsnookdesigns.com/land-borders-die-set/  http://www.newtonsnookdesigns.com/essential-alphabet-die-set/  http://www.newtonsnookdesigns.com/frames-flags-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/starfield-stencil/ http://www.newtonsnookdesigns.com/deer-friend-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/deer-friend/

  http://www.simonsaysstampblog.com/wednesdaychallenge/simon-says-anything-goes-49/    http://www.simonsaysstampblog.com/mondaychallenge/?p=11582

dinsdag 15 mei 2018

NND Release: Day 2

Hello and welcome back for the next release day from Newton's Nook Design. Also today we reveal a gorgeous flower stamp set.             * Hallo en welkom terug voor de volgende releasedag van Newton's Nook Design. Ook vandaag onthullen we een prachtige bloemenstempel set. 


The name of this set is "Peony Blooms". Here you can see a close up:             * De naam van deze set is "Peony Blooms". Hier zie je een close-up:


This set is magnificent!! The flowers are just perfectly drawn by Jennifer (the owner). Of course I had to make two cards for this release day.             * Deze set is prachtig!! De bloemen zijn perfect getekend door Jennifer (de eigenares). Ik moest natuurlijk twee kaarten maken voor deze releasedag.If you look up peony on the internet you can find a lot light and darker pink flowers. So on the first card I created a light colored flowers with white and light blue. The background was dry embossed with a woodgrain embossing plate. The new frames die set was used to gather all flowers and my text with pink embossing powder.             * Als je peony het internet opzoekt, vind je veel lichte en donkerroze bloemen. Daarom creëerde ik eerst een kaart met licht gekleurde bloemen met wit en lichtblauw. Op de achtergrond creëerde ik een reliëf met een embossingplaat met houtnerven. De nieuwe frames snijmall set werd gebruikt om alle bloemen op te kleven en mijn tekst met roze embossingpoeder op te zetten.


For the second card it's a darker color combination with green, black, white and a purple pink color. All flowers where colored with my Zig markers. The background was made with distress ink and water/white ink sprinkles on top. This time I used the "Frames & Flags" die set as card base.             * Voor de tweede kaart is het een donkere kleurencombinatie met groen, zwart, wit en een paars-roze kleur. Alle bloemen zijn gekleurd met mijn Zig-markers. De achtergrond is gemaakt met distress inkt en spatten water / witte inkt erop. Deze keer heb ik de "Frames & Flags" stansen gebruikt als kaartbasis.On both card I sprinkled some crystals to finish of the cards. You can create so much different cards with a flower set like this. I even think it would go well with "Lovely Blooms", but that's for a next time.              * Op beide kaarten sprenkelde ik wat crystals om de kaarten te voltooien. Je kunt zoveel verschillende kaarten maken met een bloemenset als deze. Ik denk zelfs dat het goed zou gaan met "Lovely Blooms", maar dat is voor de volgende keer.


Would you like to win the “Peony Blooms” Stamp Set? This stamp set will be given away to ONE lucky winner! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thursday May 17th at 9pm EST to comment -- winners will be announced on the blog post on Friday, May18th.                * Wil je de "Peony Blooms” stempel set winnen? Deze stempel set wordt weggegeven aan ÉÉN gelukkige winnaar! Je kan als volgt winnen: reageer op de NND blog en Design Team-blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle berichten die jullie schreven. Zorg ervoor dat je alle blogs bekijkt en een berichtje neerschrijft om kans te hebben. Je weet niet welke blog is gekozen van deze hop, dus hoe meer je neerschrijft, hoe beter je kansen om te winnen! Je hebt tot vrijdag 18 mei 3 uur 's nachts (Belgische tijdzone) om je berichtjes neer te schrijven - de winnaars worden op vrijdag 18 mei bekend gemaakt op de NND blogpost. 
           
Check out all the awesome Design Team Blogs below to enter:                 * Bekijk de leuke werkjes op alle Design Team blogs hieronder, om mee te doen:
Newton's Nook Designs  Amanda HollyEllen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Naki  |  Maria  |  Jennifer  |  Tatiana
http://www.newtonsnookdesigns.com/frames-flags-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/birthday-essentials/