donderdag 18 januari 2018

NND January Release: Day 4

I'm so trilled to show you inspiration on the last last release day from the Newton's Nook Design release. As always we reveal the Newton stamp on our last day. Today Newton got a girlfriend on this set, "Newtons Sweetheart".                * Ik ben zo enthousiast om je inspiratie te laten zien op de laatste laatste releasedag van de Newton's Nook Design. Zoals altijd onthullen we de Newton-stempel op onze laatste dag. Vandaag krijgt Newton een vriendin op deze set, "Newtons Sweetheart".


 NND is giving this new "Newtons Sweetheart" stamp set away. Read the whole blog post to see how you do that.                * NND geeft deze nieuwe "Newtons Sweetheart" stempel set weg. Lees het hele blogbericht om te zien hoe je dat doet.


These two lovable cats are so much fun. I'm really a fan of the Newton stamps and this one is no exception.                * Deze twee lieve katten zijn zo leuk. Ik ben echt een fan van de Newton-stempels en deze is geen uitzondering.


The two cards I made have both the pretty border frame from the "Frames & Flags" die set as base. On top of that I made a scene on a rectangle. The first card has a day scene with the extra elements from the "Winston's Lake House" some border dies. The kittens are the middle point of my scene aswell as that funny sentiment.                * De twee kaarten die ik heb gemaakt hebben zowel het mooie kader van de "Frames & Flags" snijmall als basis. Daarbovenop maakte ik een scène op een rechthoek. De eerste kaart heeft een dag-scene met de extra elementen van het "Winston's Lake House" en enkele 'border' snijmallen. De kittens zijn het middelpunt van mijn scène evenals dat grappige tekstje.


The second card is a night scene. The background was created "Starfield" stencil and transparent texture paste. I mixed a ton of glitter underneath the paste, to make the stars and bubbles shine. The Cacti from "Newton Rides West" make it look they sit together in the desert.                * De tweede kaart is een nachtscène. De achtergrond is gemaakt met de "Starfield" sjabloon en transparante textuurpasta. Ik heb een heleboel glitter onder de paste gemengd om de sterren en bubbels te laten glitteren. De cactussen van "Newton Rides West" laat het blijken alsof ze samen in de woestijn zitten.


These kittens are so cute and the again the sentiment is so much fun! They really make me laugh.                * Deze kittens zijn zo schattig en de boodschap is weer zo grappig! Ze maken me echt aan het lachen.


Would you like to win the “Newtons Sweetheart” stamp set? This stamp set will be given away to ONE lucky winner! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thursday January 18th at 9pm EST to comment  -- winners will be announced on the NND blog post on Friday, January 19th.                * Wil je de "Newtons Sweetheart" stempel set winnen? Deze stempel set wordt weggegeven aan ÉÉN gelukkige winnaar! Je kan als volgt winnen: reageer op de NND blog en Design Team-blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle berichten die jullie schreven. Zorg ervoor dat je alle blogs bekijkt en een berichtje neerschrijft om kans te hebben. Je weet niet welke blog is gekozen van deze hop, dus hoe meer je neerschrijft, hoe beter je kansen om te winnen! Je hebt tot donderdag 18 januari om 21.00 uur CST om je berichtjes neer te schrijven - de winnaars worden op vrijdag 19 januari bekend gemaakt op de NND blogpost.
Check out all the awesome Design Team Blogs below to enter:                * Bekijk de leuke werkjes op alle Design Team Blogs hieronder om mee te doen:
Newton's Nook Designs  HollyEllen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Juliana  |  Naki  |  Maria  |  Jennifer  |  Tatiana


woensdag 17 januari 2018

NND January Release: Day 3


Hola, welcome on day three of the Newton's Nook Design release. Today we're taking a look at the "Deer Friend" stamps and dies.                * Hola, welkom op de dag drie van de Newton's Nook Design release. Vandaag bekijken we de "Deer Friend" stempels en snijmall set.
 
 From the first sight I was sold to this set! The deer images are just way too cute to resist.                 * Vanaf de eerste blik was ik verkocht aan deze set! De hertenafbeeldingen zijn gewoon veel te schattig om te weerstaan.


On the first card I made a background with different dies and colored the background with distress ink. The deer where colored with copic markers. These where colored a litte darker so they pop out the soft background. The litte leaves make the card complete. I really love the that you get little elements like that, it makes it so easy to make a scene and be used with other sets!                * Op de eerste kaart maakte ik een achtergrond met verschillende stansen en kleurde de achtergrond met distress inkt. De herten waren vervolgens gekleurd met copic markers. Deze kleuren zijn een beetje donkerder zodat ze uit de zachte achtergrond springen. De kleine bladeren maken de kaart compleet. Ik vind het geweldig dat je kleine elementen zoals deze krijgt; het maakt het zo gemakkelijk om een ​​scène te maken en zijn eveneens zoveel gemakkelijk te gebruiken met andere sets!


The second idea I had with this deer was also to make a baby-card. For me a deer is perfect for that!                * Het tweede idee dat ik bij mij opkwam, was om een ​​babykaart te maken. Voor mij is een hert daar perfect voor!


I made an open window on the front of my card and created a scene in the inside of the card. For the sentiment I used an other cute NND set; "Loveable Laundry". These two sets together makes a perfect duo in my opinion!                * Ik maakte een open venster op de voorkant van mijn kaart en maakte een scène aan de binnenkant van de kaart. Voor de boodschap heb ik een andere schattige NND set gebruikt; "Loveable Laundry" . Deze twee sets samen vormen naar mijn mening een perfect duo!

 

I colored my deer again with copics. This time I also added a bow on her neck, I think it add a little extra cuteness to it.                * Ik heb mijn hert opnieuw gekleurd met copics. Deze keer heb ik ook een strik in haar nek geknoopt,. ik denk dat het een beetje extra schattigheid toevoegt.


Would you like to win the “Deer Friend” stamp set? This stamp set will be given away to ONE lucky winner! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thursday January 18th at 9pm EST to comment  -- winners will be announced on the NND blog post on Friday, January 19th.                * Wil je de "Deer Friend" stempel set winnen? Deze stempel set wordt weggegeven aan ÉÉN gelukkige winnaar! Je kan als volgt winnen: reageer op de NND blog en Design Team-blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle berichten die jullie schreven. Zorg ervoor dat je alle blogs bekijkt en een berichtje neerschrijft om kans te hebben. Je weet niet welke blog is gekozen van deze hop, dus hoe meer je neerschrijft, hoe beter je kansen om te winnen! Je hebt tot donderdag 18 januari om 21.00 uur CST om je berichtjes neer te schrijven - de winnaars worden op vrijdag 19 januari bekend gemaakt op de NND blogpost.
Check out all the awesome Design Team Blogs below to enter:                * Bekijk de leuke werkjes op alle Design Team Blogs hieronder om mee te doen:
Newton's Nook Designs  HollyEllen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Juliana  |  Naki  |  Maria  |  Jennifer  |  Tatiana

http://www.newtonsnookdesigns.com/loveable-laundry/

dinsdag 16 januari 2018

NND January Release: Day 2


Welcome on day two of our Newton's Nook Design release. Today we have a super fun reveal "Sending Hugs" stamps and dies. This set is so amazing because you can stuck items in between the paws of the critters. How cool is that?!                * Welkom op dag twee van de Newton Nook Design-release. Vandaag hebben we een super leuke onthulling "Sending Hugs" stempel een snijmall set. Deze set is geweldig omdat je voorwerpen tussen de pootjes van de dieren kunt steken. Hoe cool is dat?!


As you can see you can even put a lot of different things between there paws, think about a small pencil or a paper clip like I did here.                * Zoals je kunt zien, kun je zelfs een heleboel verschillende dingen tussen hun poten zetten, denk aan een klein potlood of een paperclip zoals ik hier deed.This set also goes well with other set. The items can be little bits and pieces to complete a scene. I also thought they did go well with the "Darling Duos" and "Woodland Duo" stamp set. I created a card with the heart shaped dogs. The font shows the 'hello' fom the new "Sending Hugs" stamp set.                * Deze set past ook goed bij de andere sets. De items kunnen kleine elementen zijn om een ​​scène te voltooien. Ik dacht ook dat het goed paste bij de 'Darling Duos' en 'Woodland Duo' stempel set. Ik heb een kaart gemaakt met de hartvormige honden. Het lettertype toont de 'hallo' van de nieuwe stemreeks "Sending Hugs".


If you open up the card you see thet lovely dog from the new set with some flowers in his hand. Perfect for sending out some love to a sweet friend. I think it's so cool to use these on a pup up card.                * Als je de kaart opent, zie je de mooie hond uit de nieuwe set met wat bloemen in zijn hand. Perfect om liefde te verzenden naar een goede vriend. Ik vind het zo cool om deze op een puppy-kaart te gebruiken.


Would you like to win the “Sending Hugs” stamp set? This stamp set will be given away to ONE lucky winner! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thursday January 18th at 9pm EST to comment  -- winners will be announced on the NND blog post on Friday, January 19th.                * Wil je de "Sending Hugs" stempel set winnen? Deze stempel set wordt weggegeven aan ÉÉN gelukkige winnaar! Je kan als volgt winnen: reageer op de NND blog en Design Team-blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle berichten die jullie schreven. Zorg ervoor dat je alle blogs bekijkt en een berichtje neerschrijft om kans te hebben. Je weet niet welke blog is gekozen van deze hop, dus hoe meer je neerschrijft, hoe beter je kansen om te winnen! Je hebt tot donderdag 18 januari om 21.00 uur CST om je berichtjes neer te schrijven - de winnaars worden op vrijdag 19 januari bekend gemaakt op de NND blogpost.

Check out all the awesome Design Team Blogs below to enter:                * Bekijk de leuke werkjes op alle Design Team Blogs hieronder om mee te doen:
Newton's Nook Designs  HollyEllen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Juliana  |  Naki  |  Maria  |  Jennifer  |  Tatiana

http://www.newtonsnookdesigns.com/darling-hearts-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/darling-duos/